خدایا...علی(ع)...یا...فضه؟

خداکند علی(ع)در خانه باشد!پس چرا فاطمه (س)پشت در آمده است؟!

آیااودر خانه هست ونیامده؟!

اگرهست خود نیامده یا فاطمه(س) راضی نشده او پشت در بیاید؟

خدایا حسن وحسین کنار مادر هستند یا تنها آمده؟

آی اهل خانه به من بگویید حسنین وزینبین در خانه چه میکنند؟

گریه میکنند؟فریاد میزنند؟به گوشه ای پناه برده ومی لرزند؟بوی دود را میشنوند؟

شعله های آتش را میبینند؟فریاد مهاجمین را میشنوند؟

خدایا چرا فاطمه(س)پشت درآمده؟؟

چرافضه نمی آیداین بانوی باردار را به درون خانه بر گرداند؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید