صدای...شکستن...در

صدای شکستن در می آید.می خواهند با لگد آن رااز جا بکنند؟

چرا فاطمه(س)از پشت درکنار نمی آید؟

چرا همچنان در را فشار میدهند ونمی گذارندآن را باز کنند؟

خدایا این در مسمار دارد؟

پایین آن آتش گرفته!

خدایا این خانم باردار است؟ پس محسن چه میشود؟

چشمانم سیاهی میرود!

خدایا فاطمه(س)چه حالی دارد؟ عجب در راه علی(ع)فداکاری میکند!

نمی گذارد دشمنان او وارد این خانه شوند.

/ 0 نظر / 25 بازدید