علی (ع)در دنیا شناخته شدنی نیست

زیرا :

1.عقل ما در حجاب رذایل اخلاقی و اوهام وظلمات گناه قراردارد.

2.علی(ع)دردنیا حجاب بوده و از پرده بیرون نیامده و حقیقت خودرا نشان نداده است.

3.صفحه زمین محدودتر ازآن است که عظمت علی(ع)درآن منعکس شود.

آب دریا رااگرنتوان کشید                                                         

                           هم به قدر تشنگی باید چشید

/ 0 نظر / 6 بازدید