تنـــــــــها بود و خســـــته 
دل گشتـــه دل شکستــــه
دستان مرتضــــــــی(ع) را 
ریسمـــانها... بستــــه....
زهــــرا (س) کنار در بــــود 
هـــــم قنفــــذ و مغیـــــره
جمــــــعی نظـاره می کرد 
با چشمــــــهای بستـــــه
خصم است در میان و ...
تیــــــری زند به ریشــه
عهــــد من و خدایـــــم
در التــهاب کـوچــــــه
او می دوید و من می دویدم 
او سوی درب و من سوی خانه
او می کشید و من می کشیدیم 
او خنجــر کیـن مـن درد ضـربه
او می بریـد و من می بـریدم 
او پهلـوی یار من دل ز غنچه
ناگــه صـــدای آمـــد 
از درب نیم ســــوخته
این آه آخــــر انـــگار 
از پهلــوی شکســته
/ 0 نظر / 21 بازدید