محسن...همراه...اوست!

نکند این فاطمه(س)است که پشت درآمده؟

آه خدای من.محسن همراه اوست!خداکند فاطمه(س)نباشد

کاش صدایش راازپشت دربلندکندتامهاجمان مراعات کنندوحرمت ناموس وبانوی بارداروحرمت فرزندان اورادر نظر بگیرند

اگر بدانندچه کسی پشت در آمده حتماباز می گردند!!...

وآتش را خاموش میکنند!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید