دستکاری کنتور برق

قبض برق زیاد اومده بود !

 

نشون بابام که دادم، یه سری تکون داد و
پاشد رفت پشت کامپیوتر !!!

.

 

.

.

.

.

گفتم هیچی الان دودستی کیس رو بلند میکنه
میکوبه زمین !!!

 

منم رفتم نزدیکتر ببینم چیکار میخواد بکنه
!

 

دیدم رفته توو گوگل نوشته :

.

.

.

.

.

آموزش دستکاری کنتور برق...

/ 0 نظر / 77 بازدید